praktisch

Het opvangbeleid

Bongo worden kindjes opgevangen vanaf de leeftijd van 0 jaar tot ze naar de kleuterschool gaan, inclusief kinderen met specifieke zorgbehoeften. Hierbij wordt rekening gehoudeIn n met de mogelijkheden op vlak van infrastructuur en personeel om een pedagogisch verantwoorde opvang te kunnen bieden.

De minimumopvang in Bongo is bepaald op 3 volle (of 6 halve) dagen per week.
Continuïteit en regelmaat is belangrijk voor een kindje dat naar de opvang komt, ook voor een kind met een onregelmatig opvangschema of een kind met ouders die werkzaam zijn in het onderwijs.
Samen met de verantwoordelijke van de opvang wordt een zo goed mogelijk opvangschema opgesteld.

Alle ouders die opvang zoeken kunnen in Bongo hun kindje(s) komen inschrijven.
In Bongo kunnen maximum 28 kindjes tegelijkertijd opgevangen worden.

Indien de vraag tot opvang in Bongo groter is dan het aantal beschikbare plaatsen worden de voorgeschreven voorrangsregels van Kind & Gezin toegepast. Voorrang dient dan gegeven te worden aan kinderen van alleenstaande ouders, ouders die een inkomen hebben dat lager ligt dan de inkomensgrens bepaald door Kind & Gezin, kinderen voor wie het vanwege sociale en/of pedagogische motieven wenselijk is om gedurende de dag opvang en begeleiding te krijgen buiten het eigen gezin, broertjes en zusjes van kindjes in de opvang. Daarnaast kan ook voorrang gegeven worden aan inwoners van de gemeente Stabroek.

Meer informatie over de voorrangsregels van Kind & Gezin vindt u hier.Hoe inschrijven

 • Ouders informeren telefonisch of per mail of er plaats is voor hun kindje.
 • De verantwoordelijke kijkt de planning na en laat de ouders weten wat mogelijk is.
 • Er wordt telefonisch of per e-mail een afspraak gemaakt met de verantwoordelijke. Tijdens dit eerste gesprek is er vrijblijvend gelegenheid in de opvang een kijkje te nemen, wensen kenbaar te maken en vragen te stellen.
 • Het huishoudelijk reglement wordt overlopen en er wordt een voorlopige inschrijving opgemaakt en ondertekend.
 • Als ouders besluiten hun kindje in te schrijven wordt er een overeenkomst opgemaakt. Alsook het document van de waarborg wordt per mail bezorgd.
 • Een schriftelijke overeenkomst wordt ondertekend door beide partijen. Hierop staat vermeld de begin- en mogelijke einddatum van de opvang en het opvangplan. Het document van de waarborg dient ook ondertekend terugbezorgd te worden.
 • De inschrijving is pas officieel na het invullen en ondertekenen van de overeenkomst en het betalen van de waarborg binnen de 14 dagen na inschrijvingsdatum .
 • Ongeveer 2 maanden voor de effectieve start van de opvang dient u contact op te nemen met de verantwoordelijke.
 • Voor de start van de opvang overlopen de ouders en de verantwoordelijke van de opvang samen het huishoudelijk reglement en maken ouders en kind kennis met leefruimte en de kindbegeleidsters, het administratieve dossier wordt opgemaakt, de gewoontes van het kind en de start van de opvang worden besproken.

De prijs

 • De ouderbijdrage wordt bepaald volgens het inkomen.
 • Verzorgingsproducten. € 0.70 per volle dag aanwezig € 0.35 per halve dag aanwezig
 • Administratiekosten. € 3,50 per factuur
 • Er wordt jaarlijks een fiscaal attest afgeleverd.

Wat mogen ouders van kinderopvang in Bongo verwachten

 • Met het oog op het welbevinden en de betrokkenheid van het kind in de opvang is de minimumopvang per week vastgesteld op 3 volle dagen. Halve dagen worden enkel toegestaan als dit de goede werking van de dienst niet hindert, er wordt rekening gehouden met de maaltijden en de rusttijden van de kinderen.
 • Opvang in een veilige, gezellige en kindvriendelijke binnen- en buitenruimte.
  Een aparte binnenruimte voor elke leefgroep.
  Gezamenlijke opvang van de kinderen uit beide leefgroepen van 7u tot 8u en van 17u tot 18u. Gescheiden opvang in eigen leefruimte per leefgroep tussen 8u en 17u.
 • Opvang op weekdagen van 7.00u tot 18.00u.
  Een jaarlijkse sluitingsperiode van 3 weken in de zomervakantie,  1 week tussen Kerstmis en Nieuwjaar en enkele brugdagen.
  De sluitingsperiode wordt ruim op voorhand meegedeeld.
 • Een kinderopvang met een open sfeer en waar u altijd welkom bent.
  Een geleidelijke start met een aanpassingsperiode met wendagen.
  Zoveel mogelijk buitenspelen in onze omheinde kindvriendelijke tuin, af en toe een wandeling in de buurt.
  Veel aandacht voor het individuele ritme van elk kind.
  Veel aandacht voor gezondheid op vlak van voeding, buitenspelen, beweging, verluchting, gezond klimaat, hygiëne.
  Samenwerking met een huisarts en een kinesiste fysiotherapeute.
  Duidelijke afspraken bij ziekte of ongeval van het kind.
  Opvang van kindjes met specifieke zorgbehoeften is bespreekbaar.
  Opvolging van het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen.
  Goede communicatie met alle ouders.
  Bij problemen samen een oplossing zoeken in het belang van het kind.
 • Vaste kindbegeleidsters per leefgroep.
  Ononderbroken begeleiding en toezicht.
  Een professionele opvang en verzorging van het kindje door een team van kinderbegeleiders en een verantwoordelijke die voldoen aan kwalificatiebewijzen en attesten voor vergunde opvang door Kind & Gezin. Zij volgen regelmatig (minimum 1 x per werkjaar) vorming of bijscholing.
 • Een warme maaltijd 's middags, een fruitmaaltijd in de namiddag, een versnapering in de late namiddag voor de peuters en voldoende drinken gedurende de dag.
  Gezonde voeding die door de kokkin wordt klaargemaakt volgens de richtlijnen van Kind & Gezin en aangepast is aan de leeftijd van het kind.
  Aangepaste voeding indien het kind dit nodig heeft.
  Een poetsvrouw die ervoor zorgt dat alles netjes gepoetst en gewassen wordt.

Terug↑

Groepsindeling en dagindeling

De babygroep in Bongo noemen we onze Ukkies.

Bij de ukkies worden kindjes opgevangen tot de leeftijd van ongeveer 18 maanden.
Er wordt zoveel mogelijk het ritme van het kindje gevolgd wat slapen, eten en spelen betreft.

De peutergroep in Bongo noemen we onze Kapoenen.

Bij de kapoenen worden kindjes opgevangen tot ze naar de kleuterschool gaan.
Er wordt een strikter dagschema gevolgd, aangepast aan de noden van een jonge peuter.

Terug↑

Heen- en weercommunicatie

In Bongo vinden we het ook belangrijk de ouders zoveel mogelijk te betrekken bij de opvang met veel aandacht voor communicatie (bij brengen en afhalen, via het heen en weerboekje, in een persoonlijk gesprek, bespreken van de observaties van het kind...), informatie (een informatiehoek in de inkomhal, infofolders, mededelingen per brief of e-mail, ouderavonden, foto's, ...) en participatie (via tevredenheidsmetingen, door vertegenwoordiging van ouders in de raad van bestuur, door rekening te houden met wensen van ouders en de gewoontes van het kind, inspraak en overleg, bijvoorbeeld wat betreft de voeding, het slapen, de aanpassingsperiode bij de start van de opvang en bij de overgang naar de volgende leefgroep, door samen te zoeken naar een oplossing bij kleine of grote probleempjes, mee activiteiten doen enz.)

Terug↑


Pedagogische visie

Het Bongoteam hanteert een pedagogisch verantwoorde opvang van het kind conform de richtlijnen van Kind & Gezin. Hierbij baseren wij ons op het pedagogisch raamwerk van Kind & Gezin.

Wat na de opvang

Een kindje kan in Bongo worden opgevangen tot het naar de kleuterschool gaat.
Elk kindje vanaf de leeftijd van ongeveer 2 jaar krijgt de mogelijkheid om 1 keer per maand, onder leiding van de vertrouwde kindbegeleidster, een voormiddag op bezoek te gaan naar het instapklasje van de kleuterschool De Stappe in Stabroek (gelegen achter de tuin van Bongo). Ouders zijn welkom om mee te gaan en worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd.

Een goed gevoel

In een goede opvang is het op de eerste plaats veilig vertoeven en het is een plek waar de kinderen goed verzorgd worden en er zich als "visjes in het water" voelen.
In Bongo streven we ernaar om dit te realiseren. De visie, de missie, de principes en de procedures van ons kinderdagverblijf staan beschreven in ons kwaliteitshandboek. Het kwaliteitshandboek mag door ouders opgevraagd en gelezen worden.

Wij willen dat kindjes graag naar onze opvang komen en dat we een goede samenwerking met ouders en kind kunnen opbouwen. Wij zijn ons zeer bewust van het feit dat het dierbaarste bezit van een ouder aan ons wordt toevertrouwd. We beloven altijd met een "open hart" en met een "pedagogische bril" op voor de kinderen in de opvang te zullen zorgen en danken ouders zeer hartelijk voor het vertrouwen.