privacy


Bongo vraagt bij de inschrijving en tijdens het verblijf persoonlijke gegevens op over uw kind en uw gezin. Het gaat over administratieve gegevens van het kind, de ouders en het gezin en medische gegevens over het kind, voor zover deze gegevens van belang zijn voor de opvang van uw kind.

Bongo kan ook sociale gegevens van uw gezin noteren, wanneer dit relevant is voor de opvang van uw kind. Administratieve, medische en sociale gegevens worden opgevraagd en verwerkt door de dienstverantwoordelijke.

Volgens de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft u als ouder recht op inzage en verbetering van de administratieve gegevens die uw kind, uzelf of uw gezin betreffen.

De persoonsgegevens worden vernietigd van zodra ze niet meer noodzakelijk zijn voor de toepasselijke regelgeving. Bongo verbindt zich ertoe om de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van de persoonsgegevens te waarborgen.

Bongo en zijn medewerkers delen aan derden geen informatie mee over uw gezin, over uw kind of over zijn verblijf in de opvang.

Net daarom verzoeken wij u steeds eventuele documenten, boodschappen of attesten af te geven onder gesloten omslag of dicht geplooid.

Wanneer u gevoelige onderwerpen wenst te bespreken, kunt u dat steeds aangeven met het verzoek om even apart te gaan. Omgekeerd zullen onze begeleiders dergelijke zaken ook in een discreet kader met u bespreken. Elementen welke uw kind aangaan, zullen enkel met u besproken worden. Wij vragen dan ook uw begrip voor het feit dat wij andere kinderen niet met u bespreken.

De begeleiding neemt, tenzij u dit uitdrukkelijk weigert in de schriftelijke overeenkomst, regelmatig foto's van de kinderen en hun deelname aan activiteiten. Dit beeldmateriaal dient vooral voor intern gebruik.

De gezinnen en hun familie mogen ENKEL foto's maken van hun eigen kind! Er mogen dus geen andere kinderen of begeleidsters op deze foto's staan zonder voorafgaande toestemming van de ouders of begeleidsters.